sâmbătă, 1 martie 2014

Statutul Asociației Colecționarilor din Sălaj

Subsemnaţii:

1. Brânduşe Florin
2. Chişiu Radu
3. Gherasim Ioan
4. Labo Gheorghe
5. Mureşan Daniel
6. Pripon Emanoil
7. Ruzici Vasile
8. Szelei Ştefan
9. Şenchea Călin
10. Werner Michael


consimţim să constituim, cu respectarea prevederilor legii (6 şi urm. din O.G.R. nr. 26/2000, publicata in M.Of. nr. 39/31.01.2000, modificată prin Legea 246/2005, publicată în M.Of. 656/25.07.2005, modificarile ulterioare), asociaţia nonprofit denumită “ASOCIAŢIA COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ”, în condiţiile prezentului statut şi ale actului constitutiv.

                                     

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE.

Art. 1. – „ASOCIAŢIA COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“, denumită în continuare şi asociaţia este fondată potrivit actului constitutive, de subsemanţii membri.
Art. 2. – „ASOCIATIA COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ “ este persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, apolitică, nonguvernamentală şi urmăreşte exclusive scopul pentru care se constituie.
Art. 3. – Scopul asociatiei il constituie: Reprezentarea şi promovarea intereselor colecţionarilor din judetul Sălaj.
Art.4.– Denumirea asociatiei este „ASOCIATIA COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“.
Art. 5 – (1) Sediul „ASOCIATIEI COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ “ este situat in Zalău, strada Nicolae Titulescu, nr 1, judeţ Sălaj.
 (2) Sediul Asociatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului director.
Art. 6 – „ASOCIATIA COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“ se constituie pe o perioadă nedeterminată.
Art. 7 – (1) Patrimoniul social al Asociatiei este alcatuit dintr-un activ patrimonial, initial, in valoare de 700 lei (şaptesute lei) şi este alcatuit din aporturile în bani depuse de membri fondatori.
(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia românâ în materie, pe numele Asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.   
Art. 8 – (1) In vederea realizarii scopului „ASOCIATIEI COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ “ potrivit art. 3 din prezentul statut, Asociatia are urmatoarele obiective si activitati:
-     susţinerea şi derularea activităţilor de organizare a unor evenimente culturale: expoziţii de profil, târguri ale colecţionarilor la nivel local, regional, naţional şi internaţional.
-     valorificarea turistică a obiectivelor de patrimoniu (evenimente, publicaţii, copii ştiinţifice, suveniruri);
-     derularea unor campanii de mediatizare a activităţilor colecţionarilor;
-     organizarea unor evenimete în scopul strângerii de fonduri pentru susţinerea financiară a principalelor activităţi specifice profilului asociaţiei;
-     crearea unui sistem de voluntariat pentru susţinerea activităţilor cultural-educative în domeniul colectării, păstrării şi protejării patrimoniului.
-     accesarea, elaborarea, sprijinirea, promovarea, realizarea si/sau participarea la derularea programelor transfrontaliere si europene, in domeniile de interes ale asociatiei;
-     elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare redactate in limbi de circulatie internationala;
-  realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activitatii membrilor si a produselor sau serviciilor promovate;
-  promovarea cooperarii cu structuri similare, din ţară si din alte ţări, si intreţinerea de relaţii directe cu acestea, precum si cu organizaţiile internaţionale din domeniile de interes ale asociaţiei;
-  asocierea/colaborarea/afilierea cu alte persoane juridice non-profit, din ţară si/sau din străinătate, în scopul realizării scopului si obiectivelor asociaţiei;
-  facilitarea accesului la informare a membrilor asociaţiei si a persoanelor interesate cu privire la studii, cercetări, burse, locuri de muncă, cursuri de pregătire sau informaţii curente în domeniile de interes pentru asociaţie;
-  editarea, susţinerea si promovarea unor lucrari si publicatii, inclusiv de publicatii editate sub egida asociatiei;
-  achizitionarea de fond de carte, cataloage de colecţie, determinatoare, publicaţii si dotări, pentru realizarea scopului asociatiei, in domeniile de interes ale „ASOCIATIEI COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“.
(2) Schimbarea scopului si obiectivelor Asociatiei se face numai de catre fondatori sau majoritatea fondatorilor in viata, iar daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata, aceasta se face numai cu intrunirea votului a patru cincimi din numarul membrilor Consiliului director.
(3) In toate cazurile, schimbarea scopului Asociatiei se poate face numai daca acesta a
fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.
Art. 9 – (1) „ASOCIATIA COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“ se poate afilia cu alte personae juridice non-profit, din tara si/sau din strainatate, in scopul realizarii scopului si obiectivelor sale.
(2) „ASOCIATIA COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“ isi poate constitui sucursale sau filiale, in tara sau in strainatate, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a Adunarii Generale, prin care li se aloca un patrimoniu.
(3) Sucursalele nu au personalitate juridica proprie, functionand ca structuri ale „ASOCIATIEI COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ”.
(4) Personalitatea juridica a filialei se dobandeste in conditiile legislatiei in vigoare din tara in care isi are sediul filiala infiintata.
(5) Filiala este condusa de un Consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri. Procedura de alegere a Consiliului director al filialelor Asociatiei este stabilita prin hotararea autentificata a Adunarii Generale a „ASOCIATIEI COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“.
(6) Filiala este entitate cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare in conditiile stabilite de Adunarea Generala prin actul constitutiv al ei si poate incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama Asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a Consiliului director al „ASOCIATIEI COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“.
(7) Asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a Adunarii Generale, prin care li se aloca un patrimoniu.

CAPITOLUL II MEMBRII ASOCIATIEI

Art. 10 – (1) Membrii „ASOCIATIEI COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“ sunt:
a)                membrii fondatori: membrii care au constituit asociatia si au contribuit moral si
material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului iniţial al asociaţiei;
b)membrii-asociaţi: membrii care se asociaza ulterior fondarii „ASOCIATIEI COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“, care contribuie moral si material la completarea patrimoniului iniţial al asociatiei si care, prin activitatea lor, sprijină asociaţia in realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevăzute de art. 11 din prezentul Statut;
c) membrii de onoare:
– persoane fizice sau/si persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină in mod substanţtial asociaţia in realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea scopului „ASOCIATIEI COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ “
– personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice, sportive sau culturale, care s-au remarcat, cu deosebire, in domeniile de interes ale „ASOCIATIEI COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“ si care, prin activitatea lor, sprijină asociaţia in realizarea obiectivelor acesteia;
     (2) Pe lângă membrii asociaţiei, pot susţine activitatea acesteia şi alte personae care, fără a fi membri, participă benevol, constant şi cu dăruire la acţiunile asociaţiei, împărtăşind deplin şi dezinteresat scopul pentru care se constituie asociaţia, inscriindu-se în evidenţele asociaţiei ca susţinători ai activităţii ei pe baza aprobării consiliului director.
(3) Calitatea de membru-asociat al „ASOCIATIEI COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“ se acordă de catre Consiliul director, prin votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor Consiliului.
(4) Calitatea de membru de onoare al Asociatiei se acorda de catre Adunarea Generala, prin votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor prezenti, la propunerea Consiliului director .
(5) Contributiile membrilor Asociatiei la realizarea scopului si obiectivelor acesteia constau in sprijin financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor initiate/derulate de „ASOCIATIA COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ.“.
Art. 11 – (1) Membrii fondatori si membrii asociati ai Asociatiei au urmatoarele drepturi:
                a) sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii generale;
                b) sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul director, daca au aptitudini si capacitate pentru functiile pentru care candideaza;
c) sa beneficieze de programele initiate de Asociatie;
d) sa participe la programele derulate de asociatie;
e) sa beneficieze de serviciile asociatiei;
f) sa beneficieze de rezultatele programelor initiate de Asociatie;
g) alte drepturi prevazute in regulamentele Asociatiei.
(2) Membrii de onoare beneficiaza de drepturile prevazute la art. 11 lit. c) – h) din prezentul Statut.
(3) Obligatiile membrilor asociatiei sunt urmatoarele:
a) sa respecte statutul, regulamentele si hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director al Asociatiei;
b) sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei prin sprijin financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor initiate/derulate de „ASOCIATIA COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“;
c) sa- şi îndeplineasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au luat;
d) sa indeplineasca celelalte obligatii prevazute in Regulamentele adoptate de Asociatie.
(4) Membrii asociatiei pot fi sancţionaţi pentru cazul săvârşirii urmatoarelor abateri:
a) denigrarea activitatii asociatiei;
b) intreprinderea unor actiuni ce aduc prejudicii de orice natura asociatiei;
c) angajarea asociatiei in actiuni pentru care nu a fost autorizata de organele de conducere;
d) implicarea asociatiei in activitati politice;
e) abaterile de la etica profesionala si morala incluse in Regulamentul de Organizare si Functionare al asociatiei;
f) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
g) in cazul persoanelor care fac parte din conducerea asociatiei si neparticiparea sistematica la activitatea structurii de conducere in care a fost ales sau impiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta sa-si desfasoare in mod eficient activitatea.
(5) Sanctiunile care se pot aplica sunt urmatoarele:
a) avertisment;
b) avertisment sever si ultimativ;
c) suspendarea pe termen determinat din asociatiei sau din functia de conducere potrivit Statutului asociatiei;
d) excluderea din asociatie.
Art.12.- (1) Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele situatii:
a) prin retragere, in baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivate;
b) prin excludere in urmatoarele situatii:
– incalcarea grava a prevederilor statutare si a hotararilor organismelor de conducere ale asociatiei;
– ca urmare a unei condamnari, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea si principiile asociaţiei, în armonie cu legislaţia în vigoare, privind protecţia patrimoniului cultural naţional;
        in caz de neplata a cotizatiei timp de sase luni.
(2) Excluderea se face de catre Comitetul Director al asociatiei prin decizie.
(3) Impotriva deciziei se poate depune contestatie in termen de 15 zile de la comunicare. Contestatia se solutioneaza de Adunarea Generala.
(4) De la data inregistrarii deciziei si pana la solutionarea acesteia in Adunarea Generala, calitatea de membru al Asociatiei este suspendata.

CAPITOLUL III

RESURSELE PATRIMONIALE SI CHELTUIELILE ASOCIATIEI

Art. 13 – (1) Patrimoniul social initial al Asociatiei este alcatuit dintr-un activ patrimonial, in valoare de 700 lei (şaptesutelei) si este constituit din aporturile in bani depuse de fondatori
(2) Patrimoniul social initial al Asociatiei se completeaza cu
-veniturile din contributiile membrilor-asociati în valoare de 10 Ron/lună
-cotizatiile si taxele de inscriere a membrilor-sustinatori ###,
- dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii,
- sponsorizari sau legate,
- venituri realizate din activitati economice directe,
- resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale
- precum si alte venituri, in conformitate cu prevederile legii.
Art. 14 – (1) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele Asociatiei, si va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului si obiectivelor ei.
        (4) Cotizaţia membrilor este stabilită şi va putea fi modificată prin hotărîrea adunării generale.
        Art. 15 – (1) Asociaţia poate înfiinţa, în condiţiile legii, societăţi comerciale. Dividendele obţinute de Asociaţie din activitatea societăţilor comerciale, dacă nu se reinvestesc în societăţile comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei.
        (2) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strînsă legătură cu scopul principal al acesteia.
Art. 16 -  (1) Indiferent de sursa constituirii patrimoniului, sumele de bani sau alte valori transmise asociaţiei de către diverse persoane fizice sau juridice, vor fi acceptate de asociaţie numai dacă ele sunt făcute în vederea realizării scopului asociaţiei şi nu cu un scop interesat, condiţionat de urmărirea unor interese de altă natură, străine scopului pentru care se constituie Asociaţia.
                    (2) Asociaţia, prin Consiliul director, coordonează folosirea mijloacelor fixe şi a celorlalte mijloace materiale, de natura obiectelor de inventar,  din patrimoniul propriu. Asociaţia are ştampilă proprie, cod fiscal şi cont bancar în lei şi valută.
            (3) Asociaţia, prin Consiliul director, organizează şi coordonează preluarea şi administrarea donaţiilor din ţară şi străinătate, cu respectarea legii.
Art. 17 - (1) Principalele cheltuieli ale Asociatiei sunt:
a) cheltuieli pentru realizarea programelor si obiectivelor Asociatiei;
b) salarii si adaosuri la salarii;
c) indemnizatii, prime si premii;
d) procurari de rechizite, imprimate de birou, aparatură, instrumentar si alte bunuri si servicii necesare realizarii scopului asociatiei;
e) chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare;
f) burse, cazare, masa, transport;
g) utilitati: energie electrica, termica, gaze naturale, apa etc.;
h) alte cheltuieli.
(2) Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si se aproba de persoane insarcinate de Consiliul director.
(3) Salariile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului se stabilesc in limitele statutului de functiuni si ale bugetului de venituri si cheltuieli.
(4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificatii si altele asemenea din disponibilitatile existente.
Art. 18 – Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.CAPITOLUL IV
CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI

Sectiunea I
                                                        Adunarea generala
Art. 19. – (1) Adunarea generala este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori si membrilor asociati.
(2) Adunarea generala are urmatoarele competente:
a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului director;
d) alegerea si revocarea cenzorului;
e) infiintarea de filiale;
f) aprobarea şi modificarea Actului constitutiv si a Statutului „ASOCIATIEI COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“;
g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
h) orice alte atributii prevazute de lege sau in statut.
Art. 20 – (1) Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra Consiliului director si cenzorului.
(2) Adunarea Generala se convoaca cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea ei sau, in cazuri de urgenta, cu cel putin 3 zile de la data desfăşurarii ei, in acest din urma caz dacă:
a) se impune in mod necesar modificarea statutului;
b) apar situaţii care afectează existenta asociaţiei;
c) la cererea scrisă a unui numar de cel putin 1/2 din numărul membrilor fondatori si al membrilor asociaţti.
(3) Adunarea generală se convoacă de Consiliul director, printr-un convocator scris, punandu-se la dispozitia participantilor si materialele supuse dezbaterii.
(4) Participantii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate in scris, si depuse cu cel putin 10 zile inainte de data la care are loc Adunarea generala.
Art. 21 – (1) La Adunarea generala participa:
a) membrii fondatori;
b) membrii-asociati;
c) membrii de onoare, in calitate de invitati, fara drept de vot;
d) alti invitati, fara drept de vot.
(2) In cadrul Adunarii generale, fiecare membru fondator si membru-asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.
Art. 22 – Alegerile pentru Consiliul director si cenzor au loc o data la patru ani, cu exceptia cazurilor de retragere sau revocare, cand ele se pot organiza la Adunarea generala care le urmeaza.
Art. 23 - (1) Adunarea generala poate avea loc daca sunt prezenti cel putin o jumatate plus unul din membrii fondatori si membrii-asociati.
(2) Daca nu se indeplineste cvorumul prevazut la alineatul (1), Adunarea generala se reconvoacă dupa o perioada de 15 zile si poate să lucreze valabil oricare ar fi numarul asociatilor prezenti, adoptând hotărâri cu votul a cel putin o jumatate plus unul din membrii fondatori si membrii-asociati.

(3) Modul de desfasurare, dezbaterile care au avut loc si hotararile adoptate de Adunarea generala, la fiecare convocare a acesteia, se consemneaza in procesul-verbal intocmit.
(4) Asociatii absenti iau cunostinta de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul Asociatiei. 
Art. 24 – (1) Adunarea generala este condusa de Presedintele Asociatiei sau, in lipsa ori în caz de incompatibilitate sau în alte situaţii determinate de situaţii speciale, de inlocuitorul acestuia sau de persoana desemnată de adunarea generală.
(2) Hotararile Adunarii generale se iau cu majoritatea simpla a membrilor fondatori si a membrilor-asociati prezenti, cu exceptia hotararilor care au ca obiect dizolvarea asociatiei sau modificarea scopului ei.
Art. 25 – Hotararile Adunarii generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociatiei pot fi atacate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, de de catre oricare dintre asociatii care au lipsit sau au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data la care au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

Sectiunea a II-a
                                                          Consiliul director

Art. 26 – (1) Consiliul director al Asociatiei asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale.
(2) Consiliul director al „ASOCIATIEI COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“ este constituit din  5 persoane, secretarul Consiliului nefiind membru al acestuia, astfel: presedinte, un vicepresedinte şi trei membri.
Art. 27 – (1) Membrii Consiliului director se aleg prin vot secret, de Adunarea generala, cu intrunirea unei jumatati plus unu din votul membrilor fondatori, membrilor de onoare si membrilor-asociati prezenti la Adunarea generala, pentru un mandat de 4 ani.
(2) Potrivit hotararii Adunarii generale, membrii initiali ai Consiliului director vor putea fi inlocuiti.
(3) In cazul in care un membru desemnat paraseste Consiliul director, el va fi inlocuit cu unul din membrii fondatori, sau o terta persoana, potrivit hotararii Adunarii generale, cu intrunirea votului unei jumatati plus unul din numarul membrilor cu drept de vot prezenti.
(4) In cazul in care un membru desemnat in Consiliul director se retrage, el are obligatia sa notifice in scris intentia sa, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice inainte, demisiaoperand la dataimplinirii preavizului.
(5) Pentru motive temeinice, Adunarea generala, cu intrunirea votului unei jumatati plus unul din numarul membrilor cu drept de vot prezenti, pot decide excluderea membrilor asociatiei sau revocarea membrilor Consiliului director al „ASOCIATIEI COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ “.
(6) Functiile ramase libere se completeaza prin hotararea Adunarii generale, cu intrunirea votului unei jumatati plus unu din numarul membrilor cu drept de vot prezenti.
(7) Completarea functiilor ramase libere se face in cel mult 30 de zile de la descompletare.
Art. 28 – In exercitarea competentei sale, Consiliul director are urmatoarele atributii:
               a) prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul pro- gramelor asociatiei;
b)                incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
c)                  aproba organigrama si strategia de personal ale Asociatiei;
d)                elaboreaza regulamentul intern de functionare si organizare al Asociatiei;
e)                 indeplineste orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.

               Art. 29 – Membrii Consiliului director care, intr-o anumita problema, supusa hotararii sale, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala sau afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. In caz contrar, vor raspunde, in conditiile legii, pentru daunele cauzate Asociatiei, daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
Art. 30 – Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociatiei pot fi atacate de asociati sau de catre oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au votat impotriva si a cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
Art. 31 – Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt straine de asociatie pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama Asociatiei sau orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.
Art. 32 – (1) Consiliul director se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori nevoile Asociatiei o impun.
(2) Convocarea Consiliului director se face de presedinte, iar in lipsa acestuia de inlocuitorul sau, cu cel putin 10 zile inainte de data fixata.
(3) Consiliul director delibereaza, in mod valabil, in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu o jumatate plus unu din voturi.
Art. 33 – Deliberarile si hotararile Consiliului director se consemneaza in procese-verbale incheiate cu ocazia fiecarei sedinte.
In realizarea scopului si obiectivelor sale, „ASOCIATIA COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ“ poate avea servicii specializate a caror modalitate de functionare si organigrama se stabileste de Consiliul director care va angaja personal contractual.
Sectiunea a III-a

          CONTROLUL FINANCIAR

Art. 34 – (1) Controlul financiar al asociatiei este asigurat de un cenzor.
(2) In realizarea competentei sale, cenzorul:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii generale si Consiliului director;
c) poate participa la sedintele Consiliului director, fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Consiliul director.
(3) Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.
Art. 35 – (1) Adunarea Generala aproba regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociatiei.
(2) Cenzorul este ales de catre Adunarea generala, prin vot deschis, cu intrunirea a 2/3 din votul membrilor fondatori si membrilor-asociati prezenti, pentru un mandat de 4 ani.


CAPITOLUL V
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art. 36 – „ASOCIATIA COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ.“ se va dizolva:
I. De drept prin: realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost construita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.
II. Prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate atunci cand:
a)      scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
b)      realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) urmareste alt scop decat cel pentru care a fost constituit;
d) a devenit insolvabila;
e) nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii.
III. Prin hotararea Adunarii generale.
IV. In alte situatii prevazute de lege.
Art. 37 – (1) In cazul dizolvarii Asociatiei, lichidatorii se numesc de instanta judecatoreasca sau de Adunarea generala dupa caz.
(2) Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director inceteaza.
(3) Lichidatorii la intrarea in functie efectueaza inventarul si incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului.
(4) Ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale Asociatiei si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei acestora.
(5)Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.
Art. 38 – (1) Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, de a incasa creantele, de a platii creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, de a transforma si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs de derulare.
Art. 39 – (1) In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice
(2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator.
(3) Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alineatului (2), ele se atribuie de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.
(4) Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin aceasta nu s-a stabilit o data ulterioara.
Art. 40 – Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii Asociatiei.
Art. 41 – Dupa incheierea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul Asociatia si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru.
Art. 42 – Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele Asociatiei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati.
Art. 43 – (1) Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

CAPITOLUL VII
  DISPOZITII FINALE

   Art. 44 – Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legii.
   Art.45.-Membrii Asociaţiei cu drept de vot, prin consens, pot modifica sau completa statutul Asociaţiei pentru realizarea scopului prin actul de constituire al Asociaţiei.
      Art.46.-Modificarea sau completarea Statutului se face în formă scrisă şi cu îndeplinirea condiţiilor legale de fond şi formă.
      Art.47.-Asociaţia se poate afilia prin hotărîrea adunării generale la alte asociaţii, fundaţii sau uniuni sau federaţii ale unor asemenea persoane juridice nonprofit care au obiect de activitate identic cu cel al asociaţiei.
      Art.48.-Se împuterniceşte domnul PRIPON EMANOIL, născut la data de 17 iunie 1967 în localitatea Creaca, domiciliat în Zalău, str. Crişan, bl. 7, ap. 20, judeţul Sălaj, posesorul cărţii de identitate seria SX, nr. 266825, eliberată de SPCLEP Zalău la data de 01 iunie 2011, CNP : 1670617312981, să reprezinte asociaţia în faţa instanţei de judecată competentă pentru a solicita autorizarea organizării şi funcţionării asociaţiei şi înregistrarea ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la sediul instanţei.
Art. 49 Sunt informate părţile că acest birou este operator de date cu caracter personal.
      Redactat si editat in 6 exemplare, în vederea autentificării la Biroul notarului public,  act din care, după autentificare, 5 exemplare s-au eliberat părţilor.

MEMBRI:

1. Brânduşe Florin
2. Chişiu Radu
3. Gherasim Ioan
4. Labo Gheorghe
5. Mureşan Daniel
6. Pripon Emanoil
7. Ruzici Vasile
8. Szelei Ştefan
9. Şenchea Călin
10. Werner Michael


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu